Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 생명과학 > 생물학

출판사명 : 홍릉과학출판사 생물산업
출판사 : 홍릉과학출판사
저자 : 유민
ISBN : 9791156005971
발행일 : 2018-6
도서종류 : 국내도서
29,000

출판사명 : 홍릉과학출판사 분자생물학 -유전체 기능의 원리-(한국어판)
출판사 : 홍릉과학출판사
저자 : 강창원 외(역)
ISBN : 9791156003304
발행일 : 2014-11
도서종류 : 국내도서
47,000

출판사명 : 홍릉과학출판사 Enger 생명과학, 14판
출판사 : 홍릉과학출판사
저자 : 생명과학교재편찬위원회
ISBN : 9788997564071
발행일 : 2013-2
도서종류 : 국내도서
32,000

출판사명 : 홍릉과학출판사 Johnson 생명과학, 7판
출판사 : 홍릉과학출판사
저자 : 김영민
ISBN : 9788997564088
발행일 : 2013-2
도서종류 : 국내도서
45,000

출판사명 : McGraw-Hill Living World, 7/E
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Johnson
ISBN : 9780071315623
발행일 : 2011-1
도서종류 : 외국도서
39,000

출판사명 : McGraw-Hill Essentials of Biology, 3/E
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Mader
ISBN : 9780071315951
발행일 : 2011-1
도서종류 : 외국도서
37,000

출판사명 : McGraw-Hill Concepts in Biology, 14/E
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Ecger
ISBN : 9780071315081
발행일 : 2011-1
도서종류 : 외국도서
37,000

출판사명 : McGraw-Hill Biology, 3/E
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Brooker
ISBN : 9789814581851
발행일 : 2013-1
도서종류 : 외국도서
55,000

출판사명 : Academic Press Bioenergetics
출판사 : Academic Press
저자 : Nicholls
ISBN : 9780123884251
발행일 : 2013-8
도서종류 : 외국도서
89,000

출판사명 : For Dummies Biology Workbook For Dummies
출판사 : For Dummies
저자 : Karatz
ISBN : 9781118158401
발행일 : 2012-5
도서종류 :
20,000

출판사명 : Princeton Univ. Press Random Walks in Biology
출판사 : Princeton Univ. Press
저자 : Berg
ISBN : 9780691000640
발행일 : 1993-9
도서종류 : 외국도서
39,000

출판사명 : McGraw-Hill McGraw-Hill's 500 MCAT Biology Questions to Know by Test Da...
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Stewart
ISBN : 9780071782739
발행일 : 2012-8
도서종류 : 외국도서
25,000


[1][2][3]