Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 심리학 > 범죄심리

출판사명 : McGraw-Hill Adult Development and Aging, 6/E
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Hoyer
ISBN : 9780073128542
발행일 : 2008-7
도서종류 : 외국도서
35,000

출판사명 : Wiley Investigative Psychology: Offender Profiling and the Analysi...
출판사 : Wiley
저자 : Canter
ISBN : 9780470023976
발행일 : 2009-11
도서종류 :
59,000

출판사명 : Sage Publications Current Perspectives in Forensic Psychology and Criminal Beh...
출판사 : Sage Publications
저자 : Bartol
ISBN : 9781412992442
발행일 : 2011-3
도서종류 : 외국도서
55,000

출판사명 : For Dummies Forensics For Dummies
출판사 : For Dummies
저자 : Lyle
ISBN : 9780764555800
발행일 : 2004-4
도서종류 : 외국도서
19,000

출판사명 : For Dummies Criminology For Dummies
출판사 : For Dummies
저자 : Briggs
ISBN : 9780470396964
발행일 : 2009-9
도서종류 : 외국도서
19,000