Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 물리학 > 고체물리학

출판사명 : Oxford University Press Kinetic Theory and Transport Phenomena
출판사 : Oxford University Press
저자 : Soto
ISBN : 9780198716068
발행일 : 2016-06
도서종류 : 외국도서
49,000

출판사명 : CRC Understanding Solid State Physics
출판사 : CRC
저자 : Holgate
ISBN : 9780750309721
발행일 : 2009-12
도서종류 : 외국도서
45,000

출판사명 : Oxford University Press Conduction of Heat in Solids, 2/E
출판사 : Oxford University Press
저자 : Carslaw
ISBN : 9780198533689
발행일 : 1986-4
도서종류 : 외국도서
39,000

출판사명 : World Scientific Concepts in Solids: Lectures on the Theory of Solids
출판사 : World Scientific
저자 : P. W. Anderson
ISBN : 9789810232313
발행일 : 1998-1
도서종류 : 외국도서
29,000

출판사명 : Oxford University Press Solid State: An Introduction to the Physics of Crystals for ...
출판사 : Oxford University Press
저자 : Rosenberg
ISBN : 9780198518709
발행일 : 1988-05-19
도서종류 : 외국도서
30,000

출판사명 : Elsevier Solid State Physics
출판사 : Elsevier
저자 : Grosso
ISBN : 9780123044600
발행일 : 2000-04-15
도서종류 : 외국도서
55,000

출판사명 : Oxford University Press Physics of Solids
출판사 : Oxford University Press
저자 : Turton
ISBN : 9780198503521
발행일 : 2000-06-22
도서종류 : 외국도서
55,000

절판