Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > Text Book 교재용원서 > 천문학

출판사명 : University Science Books Introduction to Error Analysis
출판사 : University Science Books
저자 : Grijs
ISBN : 9780935702750
발행일 : 1997-1
도서종류 : 외국도서
49,000

출판사명 : Wiley Introduction to Distance Measurement in Astronomy
출판사 : Wiley
저자 : Grijs
ISBN : 9780470511800
발행일 : 2011-11
도서종류 : 외국도서
55,000

출판사명 : Cambridge University Press Introduction to Stellar Astrophysics: Volume 1, Basic Stella...
출판사 : Cambridge University Press
저자 : Bohm-Vitense
ISBN : 9780521348690
발행일 : 1989-8
도서종류 : 외국도서
59,000

출판사명 : Cambridge University Press Introduction to General Relativity and Cosmology
출판사 : Cambridge University Press
저자 : Plebanski
ISBN : 9781107407367
발행일 : 2012-9
도서종류 : 외국도서
69,000

출판사명 : Cambridge University Press Relativity, Gravitation and Cosmology
출판사 : Cambridge University Press
저자 : Lambourne
ISBN : 9780521131384
발행일 : 2010-7
도서종류 : 외국도서
69,000

출판사명 : McGraw-Hill Explorations: Introduction to Astronomy, 6/E
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Arny
ISBN : 9780070172753
발행일 : 1962-11
도서종류 : 외국도서
39,000

출판사명 : Oxford University Press Particle Astrophysics, 2/E
출판사 : Oxford University Press
저자 : Perkins
ISBN : 9780199545469
발행일 : 2009-2
도서종류 : 외국도서
49,000

출판사명 : Cengage Astronomy!
출판사 : Cengage
저자 : Kaler
ISBN : 9780065000047
발행일 : 1994-4
도서종류 : 외국도서
20,000

출판사명 : Cengage Foundations of Astronomy, 6/E
출판사 : Cengage
저자 : Seeds
ISBN : 9780534378608
발행일 : 2001
도서종류 : 외국도서
32,000

출판사명 : Princeton University Press Astrophysics in a Nutshell
출판사 : Princeton University Press
저자 : Maoz
ISBN : 9780691125848
발행일 : 2007-03-05
도서종류 : 외국도서
35,000