Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > Text Book 교재용원서 > 전기,전자공학 > 회로이론

출판사명 : MIT Press Circuit Design and Simulation with VHDL, 2/E
출판사 : MIT Press
저자 : Pedroni
ISBN : 9780262014335
발행일 : 2010-9
도서종류 : 외국도서
35,000

출판사명 : Wiley Electric Circuit Analysis
출판사 : Wiley
저자 : Johnson
ISBN : 9780471365716
발행일 : 1997-01
도서종류 : 외국도서
42,000

출판사명 : Wiley Circuit Systems with MATLAB and Pspice
출판사 : Wiley
저자 : Yang
ISBN : 9780470822326
발행일 : 2007-08-24
도서종류 : 외국도서
35,000

출판사명 : Wiley Basic Electric Circuit Analysis, 5/E
출판사 : Wiley
저자 : Johnson
ISBN : 9780471365839
발행일 : 1995-01-15
도서종류 : 외국도서
39,000