Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 전기,전자공학 > 안테나

출판사명 : McGraw-Hill Frontiers in Antennas: Next Generation Design & Engineering
출판사 : McGraw-Hill
저자 : Gross
ISBN : 9780071637930
발행일 : 2011-2
도서종류 : 외국도서
119,000

출판사명 : McGraw-Hill Small Antennas: Miniaturization Techniques & Applications
출판사 : McGraw-Hill
저자 : John Volakis, Kyohei Fujimoto, Chi-Chih Chen
ISBN : 9780071625531
발행일 : 2010-6
도서종류 : 외국도서
89,000

출판사명 : Wiley Ultra Wideband Antennas and Propagation for Communications, ...
출판사 : Wiley
저자 : Allen
ISBN : 9780470032558
발행일 : 2006-12-01
도서종류 : 외국도서
49,000

출판사명 : Wiley Smart Antennas
출판사 : Wiley
저자 : Sarkar
ISBN : 9780471210108
발행일 : 2003-05-06
도서종류 : 외국도서
39,000

출판사명 : Elsevier Small Antenna Design
출판사 : Elsevier
저자 : Miron
ISBN : 9780750678612
발행일 : 2006-03-07
도서종류 : 외국도서
39,000

출판사명 : Wiley Antennas and Propagation for Wireless Communication Systems,...
출판사 : Wiley
저자 : Saunders
ISBN : 9780470848791
발행일 : 2007-05-25
도서종류 : 외국도서
35,000