Text Book 교재용원서 (673)
컴퓨터공학 (822)
컴퓨터 일반도서 (560)
전기,전자공학 (715)
생명과학 (229)
기계공학 (201)
물리학 (427)
지구과학 (74)
에너지공학 (65)
재료공학 (34)
의용공학 (40)
천문학 (39)
수학 (103)
통계학 (46)
경영학 (42)
산업공학 (12)
사회복지학 (5)
심리학 (247)
기타 (64)
특가할인도서 (87)
화학 (5)
교육학 (2)
PACKT (406)

> 도서정보 > 생명과학 > 세포생물학

이미지 서적명 출판사 가격 보관함
[Wiley]Technology Platforms for 3D Cell Culture: A User Technology Platforms for 3D Cell Culture: A User's Guide 
저자 : Przyborski
ISBN : 9781118851500
발행일 : 2017-05
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 424
Wiley 79,000 원  
[Garland Science]Introduction to Cell Mechanics and Mechanobiology Introduction to Cell Mechanics and Mechanobiology 
저자 : Jacobs
ISBN : 9780815344254
발행일 : 2012-11
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 350
Garland Science 99,000 원  
[For Dummies]Multiple Sclerosis For Dummies Multiple Sclerosis For Dummies 
저자 : Kalb
ISBN : 9781118175873
발행일 : 2012-5
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 384
For Dummies 25,000 원  
[Academic Press]Transduction Mechanisms in Cellular Signaling: Cell Signaling Collection Transduction Mechanisms in Cellular Signaling: Cell Signaling Collection 
저자 : Dennis
ISBN : 9780123838629
발행일 : 2011-4
도서종류 : 외국도서
페이지수 : 610
Academic Press 59,000 원